info@carnivalnews.net

Riippuvuus perheessä: riippuvuusongelmat rajoittuvat harvoin nykyhetkeen ja ydinperheeseen

THL:n erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopouloksen ja Lapin yliopiston sosiaalityön apulaisprofessori Henna Pirskasen toimittama Riippuvuus perheessä tarkastelee rahapeli- ja päihdeongelmien vaikutuksia riippuvuudesta kärsivien läheisiin. Hyvinvointivaltion ja kolmannen sektorin palvelut ovat keskeisessä asemassa perheiden tukemisessa.

Rahapeli- ja päihdeongelmat koskettavat lukuisia suomalaisia ja heijastuvat riippuvuuden kanssa kamppailevan lisäksi hänen sosiaaliseen lähiympäristöönsä. Vaikutukset ovat kokonaisvaltaisempia ja monimutkaisempia kuin yleisesti ajatellaan. Vanhemman päihdeongelma voi vaikuttaa esimerkiksi nuorten rikoksilla oireilun taustalla.

Riippuvuus perheessä -teoksessa asiantuntijat avaavat riippuvuuden moninaisia vaikutuksia läheisiin ja nostavat esiin muun muassa puolisoiden sekä lasten ja nuorten näkökulman. Lähtökohtana toimivat läheisten omat määrittelyt perheistään ja heille tärkeistä perheenjäsenistä. Ongelmat rajoittuvat harvoin nykyhetkeen ja ydinperheeseen.

”Ylisukupolvisuus voi tarkoittaa riippuvuuskäyttäytymisen mallin siirtymistä sukupolvelta toiselle mutta myös toisen sukupolven kannattelua, kun riippuvuudesta on vaikeaa selviytyä yksin. Myös huono-osaisuuden tapauksessa esiintyy ylisukupolvisuutta ja se voi liittyä päihde- ja rahapeliongelmiin. Huono-osaisuus voi johtaa eriarvoistumiseen ja pahimmillaan stigmatisoitumiseen, joista kärsivät kaikki perheenjäsenet”, Johanna Järvinen-Tassopoulos ja Henna Pirskanen kirjoittavat.

Riippuvuus perheessä tarjoaa uutta tietoa sukupolvien välisistä kytköksistä, kuten vanhemmista, jotka ovat huolissaan rahapeliongelmasta kärsivästä aikuisesta lapsestaan, tai aikuisista lapsista, joille on paljastunut ikääntyneen vanhemman riippuvuus. Teoksessa tarkastellaan myös lasten asemaa rahapeli- tai päihdeongelman varjossa ja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja sekä pohditaan perheenjäsenten resilienssiä ja selviytymistä.

”Hyvinvointivaltiossa on lakeja, jotka sääntelevät esimerkiksi sosiaalihuollon ja lastensuojelun periaatteita ja niiden alaista toimintaa. Lait koskevat niin päihteiden käyttäjiä ja rahapelaajia kuin heidän läheisiäänkin. Erityisen tärkeää olisi tunnistaa läheisten asema avun tarvitsijoina ja palveluihin oikeutettuina. Kuten päihteiden käyttäjältä ja rahapelaajalta myös heiltä tulisi kysyä päihteidenkäytöstä ja rahapelaamisesta perheessä”, Järvinen-Tassopoulos ja Pirskanen sanovat.

Sisällys, kirjoittajaesittelyt ja lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilla.

Toimittajat

Johanna Järvinen-Tassopoulos, VTT, dosentti, toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Henna Pirskanen, YTT, dosentti, on sosiaalityön apulaisprofessori Lapin yliopistossa.

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Henna Pirskanen (toim.)
Riippuvuus perheessä
ISBN 9789523451322
Gaudeamus 2021

Vastaa